Liceul Tehnologic UCECOM "SPIRU HARET", Craiova
Strada Electroputere Numarul 2
Telefon/Fax:0251.435796 ; 0351.407226


       Şcolile Cooperației Meșteșugărești formează un sistem de învățământ încă din 1955, stabil, viabil, adaptat la cerințele pieței muncii, la exigențele economiei de piață, receptiv la solicitările angajatorilor și preferințele populației de vârstă școlară.

      Continuator al apreciatelor școli de arte și meserii, existente în România interbelică, sistemul de învățământ al Cooperației Meșteșugărești, acumulând experiența și tradiția a peste 50 de ani în formarea de meseriași și specialiști, este în momentul de față pregătit să ofere o gamă atractivă și variată de calificări profesionale din familia ocupațională a serviciilor, acoperind necesarul de personal calificat al întreprinderilor mici și mijlocii, al unităților reprezentative pentru sectorul serviciilor - domenii esențiale în cadrul cărora se formează clasa de mijloc a societății românești.

      Invățământul cooperației meșteșugărești este reprezentat de 12 Grupuri școlare, denumite "de arte și meserii", purtând numele marelui reformator Spiru Haret, școli existente în orașele: Arad, Baia Mare, Brăila, Breaza, București, Cluj, Constanța, Craiova, Iași, Odorheiu-Secuiesc, Ploiești și Timișoara.

      Aceste instituții sunt coordonate de Fundația Invățământului Preuniversitar al Cooperației Meșteșugărești-“Spiru Haret”, persoană juridică română de drept privat, fără scop lucrativ sau patrimonial, de interes cooperatist, neguvernamentală și apolitică, care funcționează cu avizul Ministerului Educației, Cercetării și Tineretului.

      Unitățile de învățământ dispun de capacitatea de a răspunde comenzilor venite din toate spectrele vieții economico-sociale. Ele au dovedit flexibilitate în orientarea procesului didactic în raport de aceste exigențe. Au la dispoziție spații școlare dotate corespunzător cu echipamente de specialitate, în concordanță cu standardele unui învățământ performant, și anume: săli de clasă, cabinete, laboratoare, ateliere de practică, cămine, biblioteci, săli și terenuri de sport.

      În școli își desfășoară activitatea 256 cadre didactice de cultură generală și de specialitate tehnică, maiștri instructori, precum și 142 persoane, formând personalul didactic auxiliar și administrativ.

      Unitățile de învățământ ale Cooperației Meșteșugărești școlarizează cca. 5.500 elevi prin: școală de arte și meserii (nivelele 1 și 2 de calificare, adică clasele a IX-a și a X-a, respectiv a XI-a), liceu, filieră tehnologică, școală postliceală, școală de maiștri. Calificările profesionale, în care se pregătesc acești elevi, se regăsesc în Nomenclatoarele calificărilor profesionale pentru care se asigură pregătirea prin învățământul preuniversitar, precum și durata de școlarizare, aprobate prin Hotărârea Guvernului României nr. 533/30.05.2007.

      În cadrul prezentării, care se face fiecărei școli în acest ghid, se găsesc, de regulă, nominalizate calificările profesionale pe care unitatea respectivă le asigură.

      De menționat că unele dintre acestea sunt specifice învățământului cooperatist, au apărut și au fost cultivate în exclusivitate de unitățile școlare cooperatiste decenii la rând ca, spre pildă meseriile: bijutier, ceasornicar, optician montator aparatură optico-mecanică, frizer-coafor-manichiurist-pedichiurist ș.a., ca și specializarea cosmetician.

      Alături de aceste calificări profesionale tradiționale, activitatea didactică din școli (echipamente, planuri, programe) s-a adaptat noilor cerințe apărute pe piața ofertelor, de interes pentru economia concurențială, asigurând condiții de formare în calificări profesionale cum sunt: tehnician optometrist, tehnician mecatronist, asistent telematic.

      Formarea profesională a elevilor se realizează prin aplicarea sistemului dual, respectiv îmbinarea pregătirii teoretice din școli cu instruirea practică desfășurată în organizații cooperatiste și la alți agenți economici de profil, firme interesate.

      Procesul de învățământ se desfășoară în baza planurilor de învățământ și programelor școlare aprobate de Ministerul Educației , Cercetării și Tineretului.

      Prin Legea învățământului nr. 84/1995 s-a recunoscut statutul de învățământ particular al sistemului învățământului cooperatist, modul său de organizare, funcționare și finanțare.

      Prin această lege, învățământul cooperației meșteșugărești se supune acreditării.

      Cele 12 Grupuri școlare au parcurs prima etapă a acestui proces, încă din 1999, când au obținut autorizarea de încredere, pentru meseriile, specializările și profilele pe care le școlarizau la acea dată. Ulterior, școlile au fost din nou evaluate, primind autorizație de încredere pentru noi calificări profesionale. În cursul anului 2007, pentru unele calificări profesionale școlile din București, Craiova și Ploiești au primit acreditare.

      Finanțarea învățământului cooperatist se asigură din taxe școlare, în baza contractelor de școlarizare încheiate cu organizațiile cooperatiste sau cu alți agenți economici, din microproducția școlară și prestările servicii oferite de unitățile de învățământ, din participarea la parteneriate educaționale alături de școli de profil partenere din Europa de Vest.

      În cadrul fiecărei școli, din rândul cadrelor didactice este numit un consilier (profesor coordonator) responsabil cu organizarea activităților educative și extracurriculare, consilier care coordonează, totodată, Consiliul pentru imagine, ce funcționează pentru a asigura promovarea ofertelor școlare și educaționale, a identității Grupurilor școlare în relațiile cu reprezentanții comunității locale, pe plan regional și național, monitorizarea integrării profesionale și sociale a absolvenților.

      Unul din obiectivele prioritare ale învățământului cooperației meșteșugărești îl constituie alinierea calificărilor profesionale, în care se formează elevii săi, la tipurile acelora practicate în statele Uniunii Europene.

      Şcolile participă la derularea unor programe comunitare, cum sunt: PHARE, SOCRATES, secțiunea COMENIUS (pentru educație), LEONARDO DA VINCI (pentru formarea profesională), proiecte finanțate de Uniunea Europeană. Școlile din București și Ploiești au beneficiat de donații finanțate de Guvernul Federal al Germaniei, prin Camera Meșteșugarilor din Koblenz. Aceste școli și altele iau parte la parteneriate cu firmele de prestigiu pe plan european și mondial ca: L'ORÉAL PROFESSIONNEL, Robert Bosch, Raffel Pages etc...


      Începând cu anul 1996, în cadrul sistemului de învățământ cooperatist s-a organizat activitatea de calificare și recalificare a forței de muncă din cooperația meșteșugărească.

      În scopul concretizării acestui obiectiv, s-au înființat Centre de calificare/recalificare profesională a adulților, ce au beneficiat de baza didactică a școlilor, precum și de experiența cadrelor didactice ale acestora, ca și a specialiștilor din organizațiile cooperatiste. Aceste Centre au calificat anual cca. 5.000 de adulți, în baza autorizațiilor de funcționare primite de la ministerele abilitate, eliberând acte de studii recunoscute pe plan național.

      Centrele au primit calitatea de furnizori de formare profesională pentru cele mai solicitate calificări dorite de cooperația meșteșugărească, de piața forței de muncă din România.

 

Copyright © UCECOM CRAIOVA